Töörühma liikmed


Prof Maarja Öpik
professor
töörühma juht
maarja.opik@ut.ee
(+372-5053410)


Minu uurimistöö keskseks teemaks on olnud arbuskulaarset mükoriisat (AM) moodustavate seente (alamhõimkond Glomeromycotina, krohmseened) molekulaarne kindlakstegemine ja määramine. Olen olnud krohmseente molekulaarsete uuringute eesliinil, arendades DNA järjestustepõhist krohmseente nimetamise süsteemi, mis ühildab seenekultuuridest ja keskkonnaproovidest pärineva info. See virtuaaltaksonite (VT) süsteem on rakendatud andmebaasis MaarjAM, mis koondab avaldatud teabe järjestatud krohmseente levikuandmete kohta. Meie töörühm jätkab selle süsteemi arendamist, andmete lisandudes ning andmemahtude kasvades. 

Virtuaaltakson ning kasvava teabega andmebaas töövahenditeks, uurime, kuidas krohmseened elavad nii looduslikes kui inimmõjulistes keskkondades, suhetes teiste organismidega (nt peremeestaimedega või teiste mikroobidega) ning mis rollid neil on täita ökosüsteemides. 

Alusteadmisi krohmseente ning laiemalt mullaelustiku kohta rakendame taimkatte taastamise, taimekoosluste suktsessiooni suunamise ning mahepõllumajanduse valdkondades. Need uuringud toimuvad tihedas koostöös meie teadus- ning rakenduspartneritega nii looduskaitse kui põllumajanduse valdkondades. 

Olen ajakirjade New Phytologist, Fungal Ecology ja IMA Fungus toimetaja.

Käimasolevad projektid: 

  • Mullaseened põllumajandusmaastikes (FUNFARM; Personaalse uurimistoetuse rühmagrant PRG1789; Maarja Öpik)PhD Inga Hiiesalu
 Molekulaarse taimeökoloogia kaasprofessor
inga.hiiesalu@ut.ee 

Uurin, kuidas taimedele kasulike sümbiootiliste seente mitmekesisus varieerub erinevates keskkonnatingimustes ning millised on vaadeldud mustrite aluseks olevad abiootilised ja biootilised tegurid. Juhin hetkel projekti, mis käsitleb arbuskulaarseid mükoriisaseeni Himaalaja kõrgmäestikus, ning olen lummatud seente ja taimede võimest kasvada ühes kõige vaenulikumas ja äärmuslikumas keskkonnas Maal. Minu uurimistöö käsitleb ka maakasutuse mõju mulla bioloogilisele mitmekesisusele põllumajandusmaastikes. Mind huvitab, kuidas erinevad põllumajandustavad (mahepõllumajandus vs. tavapõllumajandus, taastav põllumajandus, pestitsiidide kasutamine) mõjutavad mullaelustiku keskse rühma – mükoriisa seente – mitmekesisust ja nendega seotud ökosüsteemi funktsioone. Kasutan järgmise põlvkonna sekveneerimist, bioinformaatilisi tööriistu ja multivariaatset statistikat, et analüüsida mükoriisaseente kooslusi. Oman rahvusvahelist teadustöökogemust (Kanada, Tsehhi, Saksamaa) ning olen viibinud teadusekspeditsioonidel Islandil, Mongoolias, Tasmaanias, Himaalaja kõrgmäestikus ja Mehhikos. Viimase 10 aasta jooksul olen avaldanud ligi 40 kõrgetasemelist teaduspublikatsiooni, mida on Google Scholari andmetel viidatud üle 2800 korra (H=23).

Käimasolevad projektid:

  • Mullaseened põllumajandusmaastikes (FUNFARM; Personaalse uurimistoetuse rühmagrant PRG1789; Maarja Öpik)
  • Poollooduslike niidukoosluste ja põllumajandusmaastike ökoloogiliste funktsioonide ja interaktsioonide taastamine (InterRest; Aveliina Helm)PhD Tanel Vahter 
mullaökoloogia teadur 
tanel.vahter@ut.ee  

Huvitun laialt ökoloogiast ning olen keskendunud peamiselt mullaga seotud teemadele. Muld on ökosüsteemides toimuvates protsessides tihti kesksel kohal ning nende käivitajaks on mulla elusosa – mullaelustik. Seetõttu on minu uurimistöö tihedalt seotud mulla elustiku, selle mitmekesisuse ja dünaamikaga mitmesugustes ökosüsteemides. Erilist huvi pakuvad süsteemid, kus kohtuvad mullakasutus ja ökoloogia – põllumajandus, poollooduslikud kooslused, praktiline ökosüsteemide taastamine jm. Suurimat rõõmu pakub alusuuringute teadmiste rakendamine looduskaitse ja mullakasutuse probleemide lahendamisel. 

Käimasolevad projektid: 

  • Pilootprojekt kemikaalide mõju määramiseks mullas: mükoriisa seentega katsesüsteemide sobivus riskihindamiseks (ERAMYC, Mari Moora) 
  • Mullaseened põllumajandusmaastikes (FUNFARM; Personaalse uurimistoetuse rühmagrant PRG1789; Maarja Öpik)MSc Merili Simmer
mullaökoloogia doktorant
merili.simmer@tanel

Minu huvi on olnud avastada viljaka ja terve mulla saladused, mõista, mida see tähendab, kuidas seda kasvatada, hoida ja taastada. Eriti huvitab mind mulla elurikkuse roll selles protsessis ja kuidas seda saaks mõjutada nii, et sellest oleks kasu nii toidu kasvatamisel kui ökosüsteemide toimimisel? Oma dotoritöös uurin täpsemalt mullaelustiku keskse rühma arbuskulaar-mükoriissete krohmseente levikut ja rolli Eesti põllumajandusmaastikus ning teaduspõhiseid viise mullaelustiku majandamiseks, et säilitada nii elurikkus kui põllumuldade saagikus.


Käimasolevad projektid:

  • Mullaseened põllumajandusmaastikes (FUNFARM; Personaalse uurimistoetuse rühmagrant PRG1789; Maarja Öpik)

 Jaak Pärtel
bakalaureuse tudeng
jaak.partel@ut.ee 

Uurin oma bakalaureusetöös krohmseente leviku- ja nišimustreid globaalsel tasemel ning osalen sellega mullaökoloogia ja kooslusteökoloogia töörühmade teadustöös. Minu juhendajateks on Inga Hiiesalu, John Davison ning prof Martin Zobel. Panustan töörühma tegemistesse laboris ning tulevikus ka välitöödel. 

Minu CV: https://www.etis.ee/CV/Jaak_P%C3%A4rtel/est/