Tegevused


Mullaseened põllumajandusmaastikes (FUNFARM; Personaalse uurimistoetuse rühmagrant PRG1789; Maarja Öpik) 

Arbuskulaar-mükoriissed seened piki kõrgusvööndeid: seosed evolutsiooniliste ja ökoloogiliste protsessidega eri ruumiskaaladel (Personaalne uurimistoetus, stardiprojekt PUT1170; Inga Hiiesalu) 

Poollooduslike niidukoosluste ja põllumajandusmaastike ökoloogiliste funktsioonide ja interaktsioonide taastamine (InterRest; Aveliina Helm) 

Pilootprojekt kemikaalide mõju määramiseks mullas: mükoriisa seentega katsesüsteemide sobivus riskihindamiseks (ERAMYC, Mari Moora)